CẬP NHẬT PHIẾU TRẢ LỜI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG E7 VỚI ĐỐI TÁC HR RECRUIT CO.,LTD (CSD EUNKWANG IND.CO.LTD)

CẬP NHẬT PHIẾU TRẢ LỜI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG E7 VỚI ĐỐI TÁC HR RECRUIT CO.,LTD (CSD EUNKWANG IND.CO.LTD)

Ngày 22 tháng 09 năm 2023 Cục Quản Lý lao động ngoài nước cấp phiếu trả lời số 2023-8912/QLLĐNN-ĐKHĐ, cho phép Công Ty Cổ Phần Phát Triển Liên Việt thực hiện hợp đồng với đối tác HR RECRUIT CO.,LTD cung ứng 09 thợ hàn sang làm việc tại công ty Eunkwang.Ind.Co.Ltd - Hàn Quốc theo visa E7-3.
CẬP NHẬT PHIẾU TRẢ LỜI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG  E7 VỚI ĐỐI TÁC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ QUỐC TẾ (CSD KWANGSEONG CO.,LTD)

CẬP NHẬT PHIẾU TRẢ LỜI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG E7 VỚI ĐỐI TÁC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ QUỐC TẾ (CSD KWANGSEONG CO.,LTD)

Ngày 20 tháng 09 năm 2023, Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước cấp phiếu trả lời số 2023-8410/QLLĐNN-ĐKHĐ, Cho phép VINADE thực hiện hợp đồng cung ứng với đối tác TOPKOREA, cung ứng 04 lao động sang nhà máy Kwangseong Co.,LTD theo thị thực E7.